Acord GOV/213/2023, de 24 d’octubre, publicat al DOGC número 9028, de 26 d’octubre de 2023

27/10/2023

El programa temporal té per finalitat implementar el Pla de millora de les biblioteques escolars de Catalunya (PLAMIB), que s'ha establert al Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya 2023-2030 amb l'objectiu d'actualitzar i estendre el model de biblioteca escolar com una eina de millora de la comprensió lectora.

El programa temporal del PLAMIB, s'adscriu a la Direcció General d'Innovació, Digitalització, Currículum i Llengües del Departament d'Educació i té una durada de tres anys, des del curs 2023-2024 fins al curs 2025-2026.