Resolució EMT/3590/2023, de 21 d’octubre, publicada al DOGC núm. 9030, de 30 d’octubre de 2023 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024

30/10/2023

El conveni col·lectiu, acordat entre les organitzacions empresarials Foment del Treball Nacional i PIMEC, i la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, regula les relacions laborals de tots els treballadors i treballadores de les empreses que desenvolupen activitats d'oficines i despatxos, i serveis de tipus administratiu en general.

El conveni col·lectiu s'aplica a totes les persones treballadores que desenvolupen les seves relacions laborals en empreses que tinguin com a activitat principal la definida a l'article 2, i no hi hagi un conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. El personal d'alta direcció queda expressament exclòs del conveni col·lectiu, d'acord amb l'article 2.1 a) de l'Estatut dels Treballadors i el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.

El conveni col·lectiu és aplicable a tot el territori de Catalunya.

El conveni col·lectiu té una durada de 3 anys, des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024, excepte aquells articles en què expressament s'estableixin diferents períodes de vigència.