Resolució, EMT/3612/2023, de 25 d'octubre, publicada al DOGC número 9030, de 30 d’octubre de 2023

30/10/2023

El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa des de fa dècades polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, que han contribuït a crear un teixit empresarial diversificat, innovador i competitiu internacionalment.

En aquest context, s'ha impulsat el Pacte Nacional per a la indústria 2022-2025, un acord programàtic que té com a objectiu transformar el model industrial del país, rellançar l'economia productiva i augmentar el pes de la indústria en l'estructura econòmica.

El Pacte contempla un total de 152 actuacions que s'estructuren al voltant de cinc grans àmbits: sostenibilitat, digitalització, ocupació de qualitat, infraestructures i finançament.

Dins de l'àmbit de finançament i dimensió empresarial, ACCIÓ impulsa un procés d'acreditació de mentors i mentores d'empreses emergents. Aquest procés té com a objectiu contribuir a la competitivitat i creixement accelerat de les empreses emergents catalanes, posant a la seva disposició professionals altament qualificats per dur a terme aquest acompanyament de valor afegit.

La Resolució té per objecte la regulació del procediment i dels requisits per a l'acreditació de de mentores i mentors en el marc d'empreses emergents (startup) d'ACCIÓ per al període 2024-2026, d'acord amb el seu Annex. La Resolució també obre la convocatòria del procés.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l'endemà a les 9:00 hores de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 27 de març de 2026 a les 14:00 hores.

Les sol·licituds s'hauran de complimentar i presentar per mitjans telemàtics mitjançant l'imprès de sol·licitud genèric que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ http://accio.gencat.cat, o a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) seguint les instruccions que es trobaran en aquesta pàgina i adjuntant la documentació específica detallada al segon apartat de l'Annex, conforme allò establert als articles 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l'article 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.