Resolució EMT/3646/2023, de 19 d’octubre, publicada al DOGC número 9032, de 2 de novembre de 2023

03/11/2023

Convocatòria per a l'any 2023, per a la concessió de les subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat, d'acord amb l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ).

Règim jurídic: Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ), publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 22 de novembre de 2021, DOGC núm. 8548, modificada per l'Ordre EMT/213/2023, d'1 de setembre.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, concretament en el tràmit "Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de vulnerabilitat”.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria i finalitza el dia 29 de desembre de 2023 a les 15.00 hores.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d'un termini de presentació de sol·licituds d'un mes des de la data d'inici del contracte de treball, dins dels marges establerts en el paràgraf anterior.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l'entitat contractant disposarà del termini d'un mes a comptar des de la data d'inici del darrer contracte.