Fons Social Europeu Plus de Catalunya 2021-2027 (Resolució EMT/3646/2023)

06/11/2023

Aquesta convocatòria, mitjançant la Resolució EMT/3646/2023, de 19 d'octubre, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya publicada al DOGC número 9032, de 2/11/2023, té com a finalitat incentivar la contractació laboral de persones aturades en situació de major vulnerabilitat, mitjançant una subvenció a les empreses contractants amb l'objectiu de fomentar la creació d'ocupació estable a jornada completa (aquí la convocatòria).

Seran considerades despeses subvencionables els costos salarials i de Seguretat Social a càrrec de l'entitat beneficiària dels contractes indefinits subscrits amb persones que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria, durant un període màxim de 12 mesos.

A més:
- Els contractes han de ser a jornada completa.
- Els contractes subvencionables s'han de subscriure en les categories professionals de la 3 a la 11.
- Els contractes han de tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

Poden participar les entitats següents amb establiment operatiu a qualsevol territori de Catalunya:
- Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
- Les cooperatives de treball associat.
- Les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.
- Les corporacions de dret públic.

El termini va des del 3 de novembre 2023 fins al 29 de desembre del 2023, a les 15 hores.