Resolució IFE/3681/2023, de 31 d’octubre, publicada al DOGC numero 9034, de 6 de novembre de 2023.

06/11/2023

El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya atorga una transferència de 22.844.661,37 euros als ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals per finançar la prestació de serveis de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys.

Els imports es distribueixen segons el nombre d'infants potencialment beneficiaris en cada territori, ponderat en funció de la dispersió de la població.

Els serveis que poden ser finançats amb aquests fons són els següents:

- Casals en períodes no lectius

- Serveis de cura puntual en equipaments (fixos o itinerants)

- Serveis de cura puntual a domicili

- Espais d'acollida a l'escola, fora de l'horari escolar

- Colònies, campaments

- Ludoteques

- Serveis anàlegs de lleure fora de l'horari escolar

- Activitats de sensibilització i formació a homes en corresponsabilitat i cures

- Adequació de locals per a la realització dels serveis

- Altres actuacions necessàries (informació, planificació, coordinació, etc.)

Els serveis han de complir les següents condicions:

- Prioritzar l'accés dels col·lectius més vulnerables: famílies amb altres càrregues relacionades amb les cures, famílies monoparentals, mares o tutores víctimes de violències masclistes, en situació d'atur de llarga durada, o ocupades de forma autònoma, majors de 45 anys, o migrants.

- Incloure en els processos de selecció criteris de renda i càrregues familiars.

- Ser prestats per professionals amb qualificacions adequades.

- Executar-se en el període del 1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.

- Identificats amb la imatge gràfica del Pla corresponsables, els logotips institucionals del Departament d'Igualtat i Feminismes i del programa "Temps per Cures".

Els ens locals beneficiaris han d'informar el Departament d'Igualtat i Feminismes de l'execució dels projectes i justificar els fons rebuts en els terminis previstos.