Resolució ACC/3684/2023, de 31 d’octubre, publicada al DOGC número 9034, de 6 de novembre de 2023

06/11/2023

Es convoca els ajuts de minimis per al foment de la gastronomia catalana d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ACC/216/2023, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al foment de la gastronomia catalana (DOGC núm. 9002, de 18.9.2023), per a les línies d'ajut 3, 4 i 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre esmentada.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Els ajuts d'aquesta convocatòria es distribueixen de la manera següent:

- Per a la línia d'ajut 3, per al reconeixement del talent en gastronomia, un import màxim de 25.000,00 euros.

- Per a la línia d'ajut 4, per a l'organització d'activitats gastronòmiques en fires, mercats i altres esdeveniments similars de l'àmbit agroalimentari, un import màxim de 150.000,00 euros.

- Per a la línia d'ajut 5.1, per a l'estudi i la difusió de la gastronomia tradicional catalana, la seva diversitat territorial, la seva evolució i els diferents elements que la conformen, que forma part de la línia 5, per al foment de la recerca, la transferència i la formació en gastronomia, un import màxim de 75.000,00 euros.

Les persones beneficiàries han de dur a terme i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre l'1 de setembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023, ambdós inclosos. La justificació s'ha de presentar en el mateix moment en què es presenta la sol·licitud i cal complir el que estableixen l'apartat 8.1.e) i 16.4 de les bases reguladores.