Resolució IFE/3716/2023, de 3 de novembre, publicada al DOGC número 9035, de 7 de novembre de 2023

07/11/2023

El DOGC d’avui publica la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió dels ajuts extraordinaris adreçats als ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals que acullin en el seu municipi o comarca persones desplaçades com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, que s'ha tramitat pel procediment d'urgència, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova l'Ordre IFE/281/2022, de 21 de desembre.

Les sol·licituds, així com la resta de tràmits associats al procediment de concessió d'aquests ajuts i la seva justificació, les ha de formalitzar i trametre l'òrgan competent de l'ens local a través de l'extranet de les administracions catalanes, tal com estableix la base reguladora 6 de l'annex de l'Ordre IFE/281/2022, de 21 de desembre, modificada per l'Ordre IFE/237/2023, de 31 d'octubre (DOGC núm. 9034, de 6 de novembre).

En el cas que l'ens local hagués estat beneficiari de les transferències corresponents a la Resolució IFE/1399/2022 de 10 de maig, per la qual s'aprova la transferència destinada a finançar la prestació del servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, així com al reforç dels SIAD, als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals amb caràcter extraordinari per a l'exercici de l'any 2022, i no hagi aportat la corresponent justificació cal que s'acompanyi certificat de l'interventor de l'ens local que justifiqui la correcta execució de la transferència durant l'exercici 2022.

En el cas que l'ens local hagués estat beneficiari de les transferències corresponents a la Resolució IFE/4065/2022, de 23 de desembre, per la qual s'autoritza la transferència a determinats ens locals per finançar el reforç de la prestació del servei de primera acollida a persones desplaçades de forma forçosa, o de les subvencions corresponents a la Resolució IFE/4091/2022, de 23 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris adreçats als ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals que acullin en el seu municipi o comarca persones desplaçades com a conseqüència de la guerra a Ucraïna, cal que s'acompanyi certificat de l'interventor de l'ens local que justifiqui la correcta execució i que l'ens local justifiqui al pressupost la necessitat d'aquests fons addicional.

El formulari de sol·licitud està a disposició dels ens sol·licitants a l'extranet abans esmentada.

El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació annexa preceptiva és de 7 dies des de la data de publicació al DOGC.