Resolució TER/3727/2023, de 331 d’octubre, publicada al DOGC número 9036, de 8 de novembre de 2023

08/11/2023

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'any 2023, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TER/3405/2023, de 6 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit o siguin cessionàries d'habitatges amb un préstec bonificat mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa per destinar-los a lloguer social, dins la línia de finançament subscrita entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances (DOGC núm. 9018, d'11.10.2023).

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza l'1 de desembre de 2023.