Reial decret 817/2023, de 8 de novembre, publicat al BOE número 268, de 9 de novembre de 2023

09/11/2023

El Reial Decret que estableix un entorn controlat de proves per a l'assaig del compliment de la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell per al qual s'estableixen normes harmonitzades en matèria d'intel·ligència artificial es divideix en un títol preliminar i dos títols, amb un total de set annexos.

En el títol preliminar s'estableixen les disposicions generals, com l'objecte i l'àmbit d'aplicació del reial decret, així com les definicions dels conceptes principals.

El títol I, que es divideix en sis capítols, regula els requisits per a l'elegibilitat i la participació en l'entorn controlat de proves. Aquests requisits es refereixen al règim jurídic aplicable, la figura del proveïdor de sistema d'intel·ligència artificial, els criteris d'elegibilitat, el mode de participació i procediment d'admissió, la forma d'avaluació de les sol·licituds, les particularitats i condicions concretes per al desenvolupament d'aquesta experiència, les garanties de les entitats participants, els canals de comunicació i la finalització de l'experiència en l'entorn.

Per participar en l'entorn controlat de proves, els proveïdors de sistemes d'intel·ligència artificial han de complir les condicions específiques de participació i d'elegibilitat. Les sol·licituds s'avaluaran per assegurar la participació d'una àmplia varietat de sistemes d'intel·ligència artificial de risc alt, de propòsit general i models fundacionals, així com d'una gran diversitat de tipologies d'entitats.

El títol II regula la col·laboració i coordinació entre autoritats, persones assessores expertes i altres organismes espanyols i europeus.

En les disposicions addicionals s'indiquen, respectivament, els mitjans i els resultats esperats de l'entorn controlat de proves. En les disposicions finals s'indiquen, respectivament, el títol competencial, la vigència i l'entrada en vigor del reial decret.

El reial decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l'Estat», justificant-se en la urgència per iniciar el funcionament de l'entorn controlat de proves. A més, el reial decret no mantindrà la seva vigència en el moment que sigui eficaç al Regne d'Espanya el Reglament del Parlament Europeu i del Consell per al qual s'estableixen normes harmonitzades en matèria d'intel·ligència artificial, que serà adoptat pels colegisladors de la Unió Europea. L'entorn controlat de proves queda subjecte a les regles establertes pel present reial decret.

El reial decret és aplicable tant a les administracions públiques i entitats del sector públic institucional, tal com es defineix en l'article 3.14, com a entitats privades seleccionades en l'entorn controlat de proves d'intel·ligència artificial.