Resolució de 8 de novembre de 2023, publicada al BOE número 268, de 9 de novembre de 2023

09/11/2023

La Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, estableix que el cost total màxim de les operacions d'endeutament, incloent-hi comissions i altres despeses, no podrà superar el cost de finançament de l'Estat al termini mitjà de l'operació, incrementat en el diferencial que correspongui.

Aquesta norma estableix que les Comunitats Autònomes i Entitats Locals que disposin de les seves pròpies eines de valoració o d'un assessorament extern independent poden determinar el cost de finançament del Tresor en el moment de l'operació, basant-se en la metodologia continguda a l'annex 2 de la resolució.

Per a la resta d'administracions, el cost de finançament de l'Estat a cada termini mitjà es determina a partir d'una taula de tipus fixos o de diferencials màxims aplicables sobre cada referència, que publica mensualment la Direcció General del Tresor i Política Financera, mitjançant resolució. Els costos màxims publicats romanen vigents fins que no se'n publiquin de nous. Per tal de complir amb l'obligació d'actualitzar mensualment el cost de finançament de l'Estat a cada termini, es publica un nou annex 1.