Decret 192/2023, de 7 de novembre, publicat al DOGC número 9037, de 9 de novembre de 2023

09/11/2023

L’objecte d’aquest Decret és fer el desplegament reglamentari de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, excepte el títol II de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, "De la seguretat dels establiments en què es poden produir accidents greus i de les limitacions al seu entorn”, que s’ha de desenvolupar en un decret específic del Govern d’acord amb les previsions de l’article 10 d’aquesta Llei.

La disposició afecta els ens locals, en la mesura que preveu la creació d’un Consell Assessor de la Seguretat Industrial o les entitats municipalistes tenen reconeguda la presència en dues vocalies. I perquè el reglament contempla una mesura de seguretat addicional en la instal·lació de "grues torre” consistent en la constitució d’una fiança general davant l’ajuntament en el tràmit d’obtenció de la llicència municipal, que inclogui "les despeses necessàries per a fer front al desmuntatge i emmagatzematge de les seves parts una vegada desmuntada, en cas d’abandonament”. Aquesta mesura, segons la disposició final segona, haurà de ser implantada en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del decret.