Resolució EMT/3736/2023, de 6 de novembre, publicada al DOGC número 9037, de 9 de novembre de 2023

09/11/2023

Convocatòria per a l'any 2023 per a la presentació de les sol·licituds d'ajuts i beques adreçades a persones treballadores desocupades que participin en alguna acció de formació professional, regulades a l'Ordre EMT/229/2023, de 17 d'octubre, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades que participen en accions de formació professional i els ajuts per a empreses i/o entitats que acullen alumnat per la realització de pràctiques professionals no laborals (SOC-BEQUES).

Règim jurídic: Ordre EMT/229/2023, de 17 d'octubre, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades que participen en accions de formació professional i els ajuts per a empreses i/o entitats que acullen alumnat per la realització de pràctiques professionals no laborals (SOC-BEQUES).

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 7.2 de l'Ordre EMT/229/2023, de 17 d'octubre, cercant el tràmit Ajuts i beques del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a persones treballadores desocupades que realitzen cursos de formació ocupacional.

Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a les 9:00 hores del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria i finalitza el 15 de desembre de 2023 a les 17:00 hores.