Resolució EMT/3737/2023, de 19 d’octubre, publicada al DOGC número 9037, de 9 de novembre de 2023

10/11/2023

Convocatòria per a l'any 2023, per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional, previstes en l'Ordre EMT/214/2021,de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (DOGC núm. 8548 de 22 de novembre de 2021), modificada per l'Ordre EMT/213/2023, d'1 de setembre.

Règim jurídic: Ordre EMT/214/2021,de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (DOGC núm. 8548 de 22 de novembre de 2021), modificada per l'Ordre EMT/213/2023, d'1 de setembre.

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/2014/2021, de 17 de novembre, cercant el tràmit Subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.