Acord GOV/226/2023, de 7 de novembre, publicat al DOGC número 9037, de 9 de novembre de 2023

10/11/2023

La contractació pública és un àmbit clau per a l'Administració pública, ja que representa una important inversió econòmica i estratègica. Per aquest motiu, és essencial garantir que es dugui a terme de manera ètica i íntegra, amb la finalitat de garantir els interessos públics i evitar qualsevol tipus de corrupció. Per fomentar l'ètica en la contractació pública, és necessari comptar amb un sistema de referències clar i coherent que estableixi els principis i valors que han de regir aquest àmbit. Aquest sistema ha de ser conegut i interioritzat per totes les persones que intervenen en els processos de compra pública, tant per part de l'Administració pública com dels operadors econòmics.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Acord GOV/160/2023, ha aprovat el nou Codi ètic i de conducta en la contractació pública. Aquest Codi substitueix l'actual Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, i incorpora les novetats legislatives i normatives més recents en aquesta matèria.

El nou Codi estableix els següents principis ètics bàsics en la contractació pública:

Transparència: tots els processos de contractació pública han de ser transparents i accessibles a la ciutadania.

Eficiència: la contractació pública ha de ser eficient i econòmicament sostenible.

Integritat: la contractació pública ha de ser lleial i justa, i ha d'evitar qualsevol tipus de corrupció o favoritisme.

El Codi també estableix una sèrie de conductes i bones pràctiques que han de seguir totes les persones que intervenen en els processos de contractació pública. Aquestes conductes són les següents:

Actuar amb objectivitat i imparcialitat.

Evitar conflictes d'interessos.

Comptabilitzar totes les despeses i ingressos.

Utilitzar els recursos públics de manera responsable.

A més dels principis i conductes ètiques, el Codi també estableix un sistema de garanties per a la protecció de les persones que denunciïn incompliments de l'ètica en la contractació pública. Aquest sistema inclou la creació d'una nova Comissió d'Ètica en la Compra Pública, que estarà formada per representants de l'Administració pública i dels ens locals. En la Comissió d’Ètica en la Compra pública hi haurà dos representants de l'àmbit local, un de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i un altre de la Federació de Municipis de Catalunya.