Resolucions IFE/3739/2023, i 3740/2023, de 6 de novembre, publicades al DOGC número 9037, de 9 de novembre de 2023

10/11/2023

Primera transferència

El Departament d'Igualtat i Feminismes, atorga la primera resolució de transferència de crèdit per a l'any 2023 als municipis de més de 20.000 habitants i als consells comarcals de Catalunya. Aquesta transferència, per un import màxim de 7.171.029,68 euros, està destinada a finançar l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes.

En concret, la transferència es destinarà a les següents línies d'actuació:

Desplegament de la Xarxa de Servei d'Atenció Integral (SAI) en el marc LGBTI+:Aquesta línia d'actuació té com a objectiu garantir l'accés a una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI+.

Sistema d'atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles: Aquesta línia d'actuació té com a objectiu garantir l'atenció integral i de qualitat a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles.

Migracions, acollida i vida digna compartida: Aquesta línia d'actuació té com a objectiu promoure la igualtat d'oportunitats de les persones migrants i afavorir la seva plena integració social.

Xarxa de professionals d'equitat en els treballs: Aquesta línia d'actuació té com a objectiu promoure la igualtat de gènere en el món laboral.

Així mateix el Departament d'Igualtat i Feminismes aprova la modificació del conveni interadministratiu de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals, per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes per al període 2022-2025.

Els ens locals poden sol·licitar el pagament anticipat de fins al 100% de l'import de la transferència del 2023. En el cas que un ens local no comuniqui el percentatge del pagament anticipat, s'entendrà que accepta el 100%.

Un cop rebut el conveni modificat, s'autoritza la tramitació del reconeixement de les obligacions econòmiques que escaiguin, amb caràcter de pagament anticipat.

En la fase de justificació, es comprovarà l'aplicació de la transferència mitjançant un certificat de l'interventor/a local i una memòria justificativa de les actuacions realitzades seguint els models normalitzats facilitats pel Departament d'Igualtat i Feminismes.

El termini per a la presentació de la justificació de les actuacions de l'anualitat 2023 serà fins al 29 de febrer de 2024. En el cas que un ens local no justifiqui el cost total corresponent a la transferència de l'exercici 2023, aquesta execució menor podrà incorporar-se com a romanent a l'exercici 2024.


Segona transferència

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'Igualtat i Feminismes, atorga la segona resolució de transferència de crèdit per a l'any 2023 als municipis de més de 20.000 habitants i als consells comarcals. Aquesta transferència, per un import màxim de 2.340.748,01 euros, està destinada a finançar l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes.

En concret, la transferència es destinarà a les següents línies d'actuació:

Desplegament de la Xarxa de Servei d'Atenció Integral (SAI) en el marc LGBTI+: Aquesta línia d'actuació té com a objectiu garantir l'accés a una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI+.

Sistema d'atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles: Aquesta línia d'actuació té com a objectiu garantir l'atenció integral i de qualitat a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles.

Migracions, acollida i vida digna compartida: Aquesta línia d'actuació té com a objectiu promoure la igualtat d'oportunitats de les persones migrants i afavorir la seva plena integració social.

Xarxa de professionals d'equitat en els treballs: Aquesta línia d'actuació té com a objectiu promoure la igualtat de gènere en el món laboral.

Així mateix el Departament d'Igualtat i Feminismes aprova la signatura de la modificació del conveni interadministratiu de col·laboració amb els ens locals per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes per al període 2022-2025. Aquesta modificació té com a objectiu adaptar el conveni a les noves línies d'actuació per a l'any 2023.

Els convenis interadministratius que es signaran amb cadascun dels ens locals de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals detallats en l'annex de la Resolució, recolliran les característiques i les condicions de les actuacions de cada una de les línies que són objecte d'aquesta transferència.

Els ens locals que vulguin sol·licitar el pagament anticipat de fins al 100% de l'import de la transferència del 2023, ho hauran de comunicar al Departament d'Igualtat i Feminismes. En el cas que un ens local no comuniqui el percentatge del pagament anticipat, s'entendrà que accepta el 100%.

Un cop rebut el conveni interadministratiu, d'acord amb la informació facilitada pels ens locals mitjançant la plataforma EACAT, s'autoritza la tramitació del reconeixement de les obligacions econòmiques que escaiguin, amb caràcter de pagament anticipat. En la fase de justificació, es comprovarà l'aplicació de la transferència mitjançant un certificat de l'interventor/a local que acrediti l'adequada aplicació del cost total corresponent a la transferència aprovada en l'exercici anterior i una memòria justificativa de les actuacions realitzades seguint els models normalitzats facilitats pel Departament d'Igualtat i Feminismes.

El termini per a la presentació de la justificació de les actuacions de l'anualitat 2023 serà fins al 29 de febrer de 2024. En el cas que un ens local no justifiqui el cost total corresponent a la transferència de l'exercici 2023, aquesta execució menor podrà incorporar-se com a romanent a l'exercici 2024.