Ordre EMT/242/2023, de 7 de novembre, publicada al DOGC número 9038, de 10 de novembre de 2023

10/11/2023

L'objecte d'aquesta Ordre és regular els Premis iFest i el seu procediment de concessió. Els Premis iFest tenen per objectiu fomentar l'esperit emprenedor i la disrupció entre les persones joves, reconeixent el talent i les millors solucions aportades als diferents reptes plantejats.

Els Premis iFest es divideixen en dues categories: categoria Júnior i categoria Sènior. Les persones participants només poden inscriure's en una única categoria.

Els Premis iFest tenen com a persones destinatàries:

a) Categoria Júnior: joves menors d'edat estudiants a Catalunya de segon cicle d'ESO, Batxillerat o Formació Professional.

b) Categoria Sènior: joves de 18 a 30 anys, estudiants i/o emprenedors i emprenedores.

Excepcionalment, en la categoria Júnior, un equip pot comptar amb membres menors d'edat i majors d'edat fins a 19 anys (inclosos).

La tipologia de membres d'un equip participant és la següent:

Players: són els i les joves que participen a l'iFest;

Shaker: és la persona docent responsable o una altra persona major d'edat que actua com a líder de l'equip i com a dinamitzadora.

Per a les sol·licituds de la categoria Júnior, haurà de ser la persona shaker o una altra persona major d'edat del mateix centre educatiu de les persones sol·licitants, qui presenti la sol·licitud com a representant de l'equip.

Per a les sol·licituds de la categoria Sènior, serà una de les persones membres de l'equip (player o bé shaker, en cas que n'hi hagi) qui presenti la sol·licitud com a representant de l'equip.