Ordre ACC/243/2023, de 7 de novembre, publicada al DOGC número 9038, de 10 de novembre de 2023

10/11/2023

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, mitjançant la realització d'activitats de demostració a Catalunya, en modalitat individual o col·laborativa, d'acord amb la categorització següent:

Categoria 1. Projectes demostratius, camps d'assaig, xarxes de parcel·les experimentals, explotacions pilot i itineraris demostratius.

Categoria 2. Aplicació de tecnologies diferencials.

Categoria 3. Validació i prototipatge de tecnologies.

Categoria 4. Anàlisis sectorials i capitalització de projectes.