Resolució EMT/3768/2023, de 7 de novembre, publicada al DOGC número 9038, de 10 de novembre de 2023

10/11/2023

Convocatòria extraordinària de l'any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, corresponent a la línia 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones treballadores amb discapacitat en centres especials de treball.

Règim jurídic: Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones treballadores amb discapacitat en centres especials de treball-

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que indica la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny. En cas que la sol·licitud o els tràmits es presentin mitjançant altres formularis, es consideraran no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual es considerarà presentada la sol·licitud o el tràmit serà la data d'entrada del formulari específic indicat.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.