Resolució EMT/3764/2023, de 30 d’octubre, publicada al DOGC número 9039, de 13 de novembre de 2023

13/11/2023

Règim jurídic: Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer (DOGC núm. 8618, de 3 de març).

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer, cercant el tràmit Sol·licitud de subvenció del servei SOC – Subvencions Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya (MICROMUNICIPIS) 2023.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.