Resolució ACC/3779/2023, de 5 de novembre, publicada al DOGC número 9039, de 13 de novembre de 2023

13/11/2023

Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre ACC/45/2022, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries de Catalunya (DOGC núm.8633, de 24.03.2022)..

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.