Ordre DSA/1221/2023, de 3 de novembre, publicada al BOE número 272, de 14 de novembre de 2023

14/11/2023

L’ordre ministerial té com a objectiu l'actualització i unificació de la normativa que regula l'agència nacional pels programes europeus «Erasmus+» i «Cos Europeu de Solidaritat» a Espanya. Ambdós programes són gestionats per la Comissió Europea i busquen donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa.

Els programes Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat són programes de la Unió Europea que tenen com a objectiu promoure l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa. En el cas d'Espanya, la gestió d'aquests programes es delega les anomenades agències nacionals, que són organismes públics designats pel Govern espanyol.

En el cas de l'INJUVE, la seva designació com a agència nacional per als capítols de joventut i esport dels programes Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat s'emmarca en l'acord assolit pel Consell Interterritorial de Joventut, que reuneix les comunitats autònomes i el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Aquest acord estableix que l'INJUVE continuarà sent l'agència nacional per a la gestió d'aquests programes, tot i que les competències en matèria de joventut corresponen a les comunitats autònomes.