Resolució 865/XIV, del Parlament de Catalunya, publicada al DOGC número 9040, de 14 de novembre de 2023

14/11/2023

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de novembre de 2023, ha debatut el Decret llei 2/2023, del 17 d'octubre, de mesures extraordinàries de caràcter social (tram. 203-00037/13), i ha aprovat validar-ho.