Resolució ACC/3647/2023, de 12 de juliol, publicada al DOGC número 9041, de 15 de novembre de 2023

15/11/2023

Es publica avui la convocatòria per a l'any 2024 dels ajuts per a la promoció, el foment i la comercialització de la Venda de Proximitat a Catalunya

Règim jurídic: Ordre ACC/164/2022, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la promoció, el foment i la comercialització de la Venda de Proximitat a Catalunya (DOGC núm. 8704, de 7.7.2022).

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2023 i l'1 de setembre de 2024, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DACC com a màxim el 20 de setembre de 2024.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.