Resolució PRE/3861/2023, publicada al DOGC número. 9043, de 17 de novembre de 2023

17/11/2023

Convocatòria pública per a la concessió de subvencions pluriennals, en règim de concurrència no competitiva, per al desenvolupament dels programes d'esport escolar del curs 2023-2024, programes 1, 2 i 3:

Programa 1. Suport a la gestió dels consells esportius.

Programa 2. Suport al desenvolupament del Pla català d'esport a l'escola (PCEE).

Programa 3. Suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC).

Les activitats objecte de subvenció s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024.

Aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer, i per les resolucions PRE/760/2021, de 16 de març, i PRE/713/2022, d'11 de març, per la qual es modifiquen les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya aprovades per la Resolució PRE/428/2020, de 18 de febrer.

Les sol·licituds i la resta de tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts s'han de presentar únicament per via telemàtica a través del portal Tràmits gencat del Departament de la Presidència, utilitzant el sistema de signatura electrònica, de conformitat amb l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport, d'acord amb les bases generals 5,6 i 7.

Les persones sol·licitants s'han d'identificar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica a aquesta adreça.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.