Resolució IFE/3863/2023, de 15 de novembre, publicada al DOGC numero 9043, de 17 de novembre de 2023

17/11/2023

El Decret 69/2020 regula l'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, que permet que les entitats de serveis socials privades proveeixin serveis amb finançament públic. En aquest sentit, l’any 2020 es va publicar l'Ordre TSF/218/2020 que regula la provisió de serveis socials mitjançant el concert social i la gestió delegada. La convocatòria pública que ara es publica permet a les entitats existents acollir-se a aquest règim per cobrir serveis relacionats amb la violència masclista. Els annexos de l’ordre contenen els criteris de provisió i règim econòmic per a la gestió delegada i el concert social.