Ordre ACC/250/2023, de 15 de novembre, publicada al DOGC número 9044, de 20 de novembre de 2023

20/11/2023

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya ha aprovat les bases reguladores dels ajuts per subvencionar instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut per digestió anaeròbica. Aquesta mesura s'emmarca dins de l'estratègia europea de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

Es promou l'ús de biogàs com a font d'energia renovable i sostenible. S'aplica a les dejeccions ramaderes, restes de conreus, residus orgànics i altres subproductes que es poden transformar en biogàs.

S'ha establert un procés de participació per mitjans telemàtics per optar a aquests ajuts.

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, les seves agrupacions i comunitats de béns sense personalitat jurídica i els consorcis o altres formes de col·laboració público-privada que tractin dejeccions ramaderes barrejades amb restes de conreus, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, FORM (fracció orgànica de residus municipals) procedent de recollida selectiva i/o subproductes animals o productes derivats per a la seva transformació en biogàs en l'àmbit d'aplicació del Reglament (EU) 1069/2009 en el cas de l'actuació 1, i per tractar el digerit resultant de la producció de biogàs per a l'obtenció de fertilitzants en el cas de l'actuació 2.