Resolució PRE/3813/2023, de 7 de novembre, publicada al DOGC número 9044, de 20 de novembre de 2023

20/11/2023

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre JUS/56/2022, de 31 de març (DOGC núm. 8641, de 5.4.2022).

La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació dels ajuts s'han de dur a terme exclusivament per mitjans electrònics a través de la web de Tràmits gencat. En aquesta mateixa adreça es pot accedir als formularis normalitzats de sol·licitud i de justificació.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.