Recentment, la Direcció General de Tributs (DGT) ha emès una consulta vinculant en la qual es pronuncia sobre l’aplicació del supòsit de no subjecció a l'IVA dels serveis prestats per un consell comarcal, confirmant el criteri existent per als consorcis i les mancomunitats

20/11/2023

L’IVA grava les prestacions de serveis o els lliuraments de béns fets per empresaris en el marc de la seva activitat empresarial (art. 4 de la LIVA). A aquests efectes, es qualifica com activitat empresarial "las que implican la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios" (art. 5.2). El concepte d’"activitat empresarial" als efectes de l’IVA requereix que l’activitat es faci amb caràcter onerós, és a dir, a canvi d’una contraprestació, ja sigui dinerària o en espècie. A més, és important destacar que una activitat és empresarial, als efectes de l’IVA, amb independència de la finalitat perseguida, és a dir, amb independència de si es persegueix o no afany de lucre (art. 4.3 de la LIVA).

En termes generals, quan una entitat del sector públic du a terme una activitat per la qual obté una contraprestació, està duent a terme una activitat empresarial als efectes de l’IVA, amb independència de si persegueix o no afany de lucre.

La normativa de l’IVA estableix un supòsit específic de no subjecció a l'IVA aplicable a determinades activitats efectuades per les entitats del sector públic (art. 7.8). Aquest supòsit té la finalitat de deixar fora de l’àmbit de l’IVA les activitats efectuades per entitats del sector públic que, tot i ser empresarials segons el criteri general, són efectuades sense competència d’operadors privats.

Quan una activitat és feta per una entitat del sector públic entrant en competència real o potencial amb operadors privats, no hauria de ser aplicable la no subjecció per evitar distorsions de la competència entre operadors públics i privats. Aquest supòsit no s’aplica quan l’activitat la fa una entitat del sector públic a títol gratuït o amb contraprestació tributària.

L’article 7.8 de la LIVA inclou supòsits específics de no subjecció per a les entitats que integren el sector públic institucional. Un d’aquests supòsits és el regulat a l’article 7.8.D, que estableix la no subjecció a l'IVA dels serveis prestats per qualsevol entitat del sector públic als organismes dels quals depenguin, sempre que aquests tinguin la titularitat íntegra dels serveis. Recentment, la DGT ha conclòs que als consells comarcals els és aplicable aquest supòsit específic de no subjecció, ja que depenen dels municipis comarcals. Això implica que els serveis prestats pels consells comarcals als municipis no estan subjectes a l'IVA.

La interpretació actual de l’Administració Tributària és que, quan un consorci, una mancomunitat o un consell comarcal presten serveis als municipis que els integren, els serveis estan no subjectes a l'IVA. No obstant això, si aquestes entitats presten serveis a tercers, ja siguin públics o privats, el servei només està no subjecte a l'IVA si la contraprestació té naturalesa tributària.

Aquest criteri pot generar incongruències, ja que fa que el mateix servei estigui subjecte o no a l'IVA segons el destinatari i la naturalesa de la contraprestació. Tot i així, fins que els tribunals es pronunciïn sobre aquesta qüestió, aquest és el criteri que actualment¡ està aplicat per l’Administració Tributària.

Per una informació més detallada sobre aquesta qüestió podeu consultar el post d’Eduard Gracian Moreno en l’Espai de formació oberta de l’EAPC i mon local.