Ordre ACC/253/2023, de 15 de novembre, publicada al DOGC número 9045, de 21 de novembre de 2023

21/11/2023

L’Ordre aprova les bases reguladores dels ajuts per a la cooperació en innovació per al sector agroalimentari i forestal en concordança amb la Política Agrícola Comuna de la Unió Europea. Aquests ajuts estan subjectes a regulacions específiques i requeriments ètics, incloent sancions per a incompliments.

També aprova el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l'annex 4, que és obligatori per a totes les persones sol·licitants.

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador d'acord amb al Pla estratègic de la política agrícola comuna aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió C(2022) 6017 final, de 31 d'agost de 2022, i les que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER i se'n regula l'organització i el funcionament (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).