Resolució ACC/3902/2023, de 20 de novembre, publicada al DOGC número 9045, de 21 de novembre de 2023

22/11/2023

L'annex 2 de les bases reguladores estableix els criteris de valoració per a les actuacions. En l'apartat 2 d'aquest annex, es detallen altres elements de valoració que es poden acumular als criteris de puntuació establerts a l'apartat 1.

La lletra a) d'aquest apartat 2 presenta dues imprecisions. En primer lloc, l'encapçalament fa referència a actuacions en nuclis no connectats a xarxes municipals, quan els criteris de puntuació haurien de centrar-se en actuacions que, malgrat no estar connectades a xarxes supramunicipals, puguin demostrar problemes de qualitat de l'aigua per al consum humà, desabastament o la resolució de la manca de garantia de recurs.

En segon lloc, dins d'aquesta mateixa lletra a) de l'apartat 2 de l'annex 2 s'ha inclòs, per error, un supòsit (l'a.4) de puntuació addicional per acreditació de cabals extraïbles), que hauria de constituir un element de valoració addicional independent. Aquest aspecte no està relacionat amb el fet que el nucli estigui connectat o no a la xarxa supramunicipal, com s'indica en la lletra a), sinó que és un criteri de puntuació addicional independent que hauria de ser numerat amb una lletra diferent, com la m).