Acord GOV/235/2023, de 21 de novembre, publicat al DOGC núm. 9046, de 22 de novembre de 2023

23/11/2023

Les violències masclistes constitueixen la principal vulneració dels drets humans que afecta les dones i és un imperatiu democràtic erradicar-les. Aquest és el motiu pel qual és essencial abordar les seves arrels. En el marc del Pla de Govern de la XIV legislatura, aprovat pel Consell Executiu el 21 de setembre de 2021, es contempla, en l'eix número 5 titulat "Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans", la creació d'instruments estratègics per a la prevenció de totes les formes i àmbits de les violències masclistes.

Per respondre a aquest repte, el Departament d'Igualtat i Feminismes ha impulsat la creació del Protocol marc per a una intervenció amb diligència en situacions de violències masclistes. Aquest protocol, aprovat per Acord GOV/248/2022, de 22 de novembre, estableix les obligacions dels poders públics per prevenir i reparar les violències masclistes. La implementació d'aquest protocol dona lloc a l'actualització i creació de nous protocols sectorials, així com a l'elaboració de documents operatius o capítols complementaris. Amb un fort enfocament en la prevenció, el primer capítol del Protocol marc es titula "Llibre blanc de la prevenció de les violències masclistes. Estàndards per al compliment de la prevenció a Catalunya". Aquest document proporciona pautes comunes per enfortir el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques de prevenció, tant a nivell nacional com local i supramunicipal.

Després d'un intens treball de col·laboració entre els departaments del Govern, els ens locals, agents econòmics i socials, col·legis professionals i entitats feministes, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista va presentar aquest capítol fonamental, conegut com a "Llibre blanc de la prevenció de les violències masclistes", al plenari el 17 d'octubre de 2023. Ara, a proposta de la consellera d'Igualtat i Feminismes, el Govern aprova el "Llibre blanc de la prevenció de les violències masclistes", que s'adjunta com a annex a aquest Acord. El protocol està disponible a través de la pàgina web del Departament d'Igualtat i Feminismes.