Acord GOV/236/2023, de 21 de novembre, publicat al DOGC numero 9046, de 22 de novembre de 2023

23/11/2023

Les dades de les enquestes de victimització realitzades a Catalunya en els darrers anys revelen que la violència masclista és una problemàtica molt àmplia i, encara, força amagada. Un 79,3% de les dones han experimentat alguna forma de violència masclista al llarg de la seva vida, destacant que la violència sexual és la forma més prevalent, normalitzada i invisibilitzada. Amb aquest context, assegurar el dret de les dones a l'erradicació de les violències masclistes des d'una perspectiva estructural i amb un enfocament integral és un dels objectius estratègics (concretament, l'objectiu 5.1.3) continguts en l'eix de transformació feminista del Pla de Govern de la XIV legislatura ("Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans"), aprovat pel Consell Executiu el 21 de setembre de 2021.

En les darreres dècades, la reparació, que implica l'atenció i la recuperació de les dones, infants i adolescents, ha estat central en l'abordatge de les violències masclistes. Això, sovint, ha relegat la prevenció a un segon pla. Per revertir aquesta tendència i complir plenament amb l'objectiu d'eradicar aquesta violència, és essencial realitzar un intens treball transversal i interdepartamental. Aquesta responsabilitat recau sobre el Departament d'Igualtat i Feminismes, designat com a líder de la transformació feminista del país pel Decret 184/2022, de 10 d'octubre, que determina les competències dels departaments en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

El Pla nacional de prevenció de les violències masclistes representa un canvi de paradigma, situant la prevenció al mateix nivell que la reparació i coordinant-la amb les accions reparadores. Aquest pla és una resposta efectiva tant a la Llei 5/2008 com als marcs normatius internacionals, com el Conveni d'Istanbul de 2011 i les Recomanacions generals número 19 i 35 del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació envers les Dones (CEDAW).

Aquest canvi de perspectiva ha requerit una nova estratègia per part del Govern i del conjunt d'actors públics i privats involucrats en la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNVM). A través d'un treball intens i col·laboratiu, es va crear un Grup de treball sobre prevenció que va identificar necessitats i estàndards, prioritzant els objectius estratègics. A més, es va comptar amb la participació d'entitats feministes especialitzades i amb aportacions procedents de debats territorialitzats i entrevistes a agents clau.

Amb aquesta base, el Departament d'Igualtat i Feminismes, amb la col·laboració de tots els departaments del Govern, ha elaborat el Pla nacional de prevenció de les violències masclistes, que es presenta com l'eina central per planificar les actuacions de prevenció del conjunt del Govern de la Generalitat durant el període 2023-2025. El Pla, posat en coneixement del plenari de la CNVM el 17 d'octubre de 2023, organitza les accions a partir de sis eixos estratègics que aborden diversos àmbits, comptant amb un total de 222 accions.