Acord GOV/231/2023, de 21 de novembre, publicat al DOGC número 9047, de 23 de novembre de 2023

23/11/2023

L'article 4.b de la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau, estableix que l'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les seves competències en l'àmbit de la convivència ciutadana, el foment del diàleg i la solució pacífica de conflictes, han de promoure la mediació en els conflictes ciutadans a l'àmbit municipal.

El 4 de novembre de 2021, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 35/XIV, sobre l'estat de l'Administració de justícia, instant el Govern a aprovar un pacte català per la justícia que abordi de manera integral tots els aspectes que afecten el servei de justícia, i a presentar-lo al Parlament. A més, la Resolució 611/XIV, de 2 de març de 2023, del Parlament de Catalunya, insta el Govern a mantenir el servei de mediació i resolució alternativa de conflictes en casos d'insolvència. També insta a reforçar els mecanismes d'informació, formació i promoció de la mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, col·laborant amb col·legis professionals i agents socials i econòmics que ja desenvolupen aquesta tasca.

En línia amb les directrius del Pla de Govern de l'actual legislatura, el Departament de Justícia, Drets i Memòria té com a objectiu estratègic promoure la mediació i els procediments alternatius de resolució de conflictes (ADR). Això implica posar èmfasi en accions que destaquin les persones, analitzin detalladament els àmbits de relació i utilitzin estratègies dinàmiques i creatives a nivell territorial. Cal reforçar la mediació per agilitzar la justícia i impulsar els mecanismes alternatius de resolució de conflictes mitjançant convenis amb corporacions de dret públic, altres entitats i administracions públiques.

En l'actualitat, molta part de la ciutadania desconeix la mediació. La DGDEJM no pot garantir un accés generalitzat, ja que es desconeix l'abast real dels serveis i professionals que ofereixen la mediació al territori i el seu nivell de consolidació. A més, no tots els ajuntaments ni consells comarcals disposen de serveis de mediació. El Departament de Justícia, Drets i Memòria només té convenis per al Servei d'Informació Mediadora (SIM) amb 10 ens locals i 6 convenis amb altres entitats. Cal ampliar les col·laboracions i realitzar un seguiment més actiu. El Registre de persones mediadores del CMC no cobreix tot el territori i tampoc hi ha el Servei d'Orientació Mediadora (SOM) en totes les àrees, ni una xarxa intermunicipal de serveis de mediació. Per tant, cal una actuació concreta i efectiva en determinades àrees del territori mitjançant mecanismes de prevenció i gestió de conflictes, i, quan sigui necessari, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb l'Administració local.

Davant d'aquest escenari, la DGDEJM proposa dissenyar i implementar una xarxa per al foment i la difusió de la mediació al món local a tot Catalunya. Això està en línia amb la política pública per a la prevenció, gestió i resolució extrajudicial de conflictes a Catalunya, amb l'objectiu de millorar l'accés de la ciutadania a la mediació i altres ADR, i assegurar el dret a la segona oportunitat.

Les tasques associades a aquest objectiu no són estructurals ni responen a les necessitats permanents del Departament de Justícia, Drets i Memòria, ja que es desconeix l'abast actual dels serveis de mediació i ADR, i quin serà el nivell de demanda consolidat d'aquests serveis un cop les administracions locals difonguin i facilitin la mediació en el seu funcionament. Així, cal dur a terme una avaluació de la demanda i la implementació d'aquest servei a tot el territori i en tots els àmbits necessaris, amb la signatura de nous convenis de col·laboració quan sigui necessari. Per a això, es proposa la creació d'un programa temporal adscrit a la DGDEJM.

La vigència del programa comença l'1 de març de 2024.