Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Extracte de l'Ordre 26/12/2023)

01/02/2024

Extracte de l'Ordre de 26 de desembre de 2023, del Ministeri d'Indústria i Turisme, publicat al BOE de 28/12/2023, per la qual es convoquen anticipadament per a l'any 2024 els ajuts d'actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial en el marc del Component 31 "RePowerEU" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU. Aquests ajuts es regeixen per les Bases Reguladores de l'Ordre de 26 de desembre de 2023 (aquí).

L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajuts a projectes tractors d'entitats pertanyents als sectors de la indústria manufacturera d'Espanya, amb la finalitat d'impulsar la descarbonització dels seus processos productius.  

Els ajuts s'atorgaran en règim de concurrència no competitiva.  

Cada sol·licitud presentada s'estructurarà en un únic projecte tractor. El projecte tractor consistirà en la realització d’un o diversos projectes primaris que condueixin a la descarbonització en una única planta o instal·lació industrial.

Una mateixa entitat o agrupació podrà presentar més d'una sol·licitud per a projectes tractors diferents, corresponent a la descarbonització d'instal·lacions principals diferents. Una instal·lació principal només podrà ser objecte d'una sola sol·licitud de projecte tractor.  

Un projecte tractor haurà de contenir obligatòriament almenys un projecte primari en una d'aquestes línies: 
- Reducció d'emissions directes de la instal·lació. 
- Millora substancial de l'eficiència energètica per a l'estalvi d'energia elèctrica. 

A més, podrà contenir més projectes primaris, com ara, instal·lacions d'energies renovables per a autoconsum en els processos productius de la instal·lació o R+D+I per a impulsar la descarbonització de la instal·lació principal del projecte tractor.  

Podran ser beneficiàries dels ajuts: 
- Les societats mercantils estatals i les societats mercantils privades, sempre que duguin a terme alguna activitat industrial. Aquestes entitats hauran d'haver desenvolupat activitats industrials almenys durant un període de tres anys comptats des de la data de sol·licitud.
- Les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia en les quals participi una entitat de l'apartat anterior i que hagin establert un acord d'agrupació.

La quantia màxima dels ajuts que podran atorgar-se serà de 499.800.000 euros en forma de subvenció i de 500.000.000 euros en forma de préstec. 

Per a cada projecte primari i entitat beneficiària, el finançament total que es podrà concedir sumant el préstec nominal i la subvenció, serà com a màxim del 80% sobre el pressupost finançable.  

El pressupost mínim de conceptes finançables per cada projecte tractor serà d'1.000.000 euros.  

Les sol·licituds s'hauran de presentar obligatòriament a través de l'aplicació disponible al Portal d'ajuts del Ministeri d'Indústria i Turisme (aquí disponible).
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà el 24 de gener i finalitzarà el 17 d'abril de 2024
 
Des de dimecres 31 de gener, el Ministeri d'Indústria i Turisme té oberta la finestreta per a la presentació de les sol·licituds (aquí).

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 28 de desembre 2024.

Més informació al web (aquí).