L’èxit de la primera edició d’aquest seminari ha propiciat que la Federació de Municipis de Catalunya n’organitzi l’edició 2024, que tindrà lloc els dies 23 de febrer, 15 de març, 19 d’abril i 17 de maig

Aquest seminari, que està destinat a l’estudi i l’aprofundiment de les novetats normatives, jurisprudencials i l’anàlisi de les bones pràctiques en el control i la gestió economicofinancera en l’àmbit local, té l’objectiu de ser un espai de referència per als treballadors i les treballadores del sector públic local i una eina per facilitar el desenvolupament de la seva tasca, orientada a millorar l’execució de les polítiques públiques locals en el marc del bon govern i la bona administració

12/02/2024

En aquesta edició 2024 s’aprofundirà en aspectes rellevants del control intern que ha de dur a terme l’òrgan interventor, centrats en les normes tècniques d’auditoria que són d’aplicació als treballs d’auditoria pública i en els informes de control permanent planificables obligatoris. També, per la seva transcendència en les actuacions de l’òrgan interventor, s’analitzaran les operacions més significatives que tenen un tractament en comptabilitat nacional diferent del tractament pressupostari.

Així mateix s’abordaran les novetats relacionades amb les repercussions per als ens locals de la reactivació de les regles fiscals per a l’exercici 2024 i les previsions sobre la participació en els tributs de l’Estat per a aquest exercici, així com les noves orientacions del control i l’avaluació de les polítiques públiques mitjançant l’auditoria operativa i la seva incidència en les organitzacions del sector públic local.

Per últim, amb l’objectiu que el Seminari es converteixi en un espai de debat obert i participatiu amb els assistents, es torna a incorporar a cada sessió una taula rodona on els ponents dialogaran i confrontaran opinions enfocades a la solució dels aspectes jurídics, de control i de gestió econòmica tractats en les exposicions.

El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de febrer de 2024.