Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Ordre EDU/26/2024)

23/02/2024

L'Ordre EDU/26/2024, de 8 de febrer, del Departament d'Educació, publicada al DOGC de 13/02/2024 modifica l'Ordre EDU/5/2023, de 16 de gener (aquí la informació), per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a l'Impuls digital a l'educació en el marc del component 19 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb finançament de fons Next Generation EU.

Les modificacions fan referència a:
- El període d'execució de les actuacions previstes en aquestes bases reguladores s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta Ordre i finalitza el 31 de juliol de 2024.

- El termini de presentació de la documentació justificativa és de 60 dies a comptar des de l'endemà de la finalització de totes les activitats incloses en el projecte subvencionat. El termini màxim de justificació serà el 30 de setembre de 2024.

- Que el Departament té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la resolució de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions. En aquests casos, es reduirà l'import subvencionat de manera proporcional en relació amb les actuacions desenvolupades i el pressupost aprovat.

Font: Butlletí PRTR - 22 de febrer 2024.