Resolució JUS/684/2024, de 5 de març, publicada al DOGC número 9118, de 8 de març de 2024

13/03/2024

S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, i de posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya.

L'objecte d'aquesta línia de subvencions en règim de concurrència competitiva és donar suport, d'una banda, a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca, de documentació i de difusió de la memòria democràtica, i de l'altra, a projectes de recuperació de la memòria democràtica, a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya, del període 1931-1980, i a les tradicions democràtiques anteriors o a la seva projecció contemporània.

Les actuacions que poden ser objecte de subvenció han de correspondre a un dels àmbits següents:

a) Àmbit 1. Actuacions commemoratives d'esdeveniments o bé actuacions d'homenatge a persones físiques o jurídiques que s'hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia.

b) Àmbit 2. Actuacions de formació, recuperació, dignificació i difusió de la memòria democràtica relacionades amb esdeveniments succeïts durant la Segona República, la Guerra Civil, la dictadura i la Transició, o relatives a l'exili, la deportació, la repressió franquista, la resistència democràtica i la construcció de la societat democràtica: s'hi inclouen l'organització de congressos, seminaris i exposicions; els productes audiovisuals de no-ficció, i l' edició de publicacions i projectes educatius, pedagògics, culturals o artístics.

c) Àmbit 3. Projectes de recerca: s'hi inclouen les investigacions inèdites en matèria d'història i de memòria que utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i escrites, entre d'altres.

d) Àmbit 4. Projectes destinats a la catalogació, l'inventari i la digitalització de fons documentals.

e) Àmbit 5. Projectes destinats a la col·locació i creació de senyalització d'espais i la realització d'obres en espais de memòria.

Poden optar a les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades domiciliades a Catalunya.

No es poden beneficiar d'aquestes subvencions, entre d’altres entitats, els partits polítics i les fundacions i associacions vinculades als partits polítics en els òrgans de direcció de les quals aquests tinguin una posició majoritària, així com les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament d'alguna de les entitats esmentades.