Resolució ACC/922/2024, de 20 de març, publicada al DOGC número 9130, de 26 de març de 2024

26/03/2024

Aquesta Resolució del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural declara els crèdits efectivament disponibles, incrementa la dotació i es modifica la distribució pressupostària de determinades línies d'ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l'any 2023, atesa l'anterior Resolució va declarar els crèdits efectivament disponibles (aquí més informació al web).

Incrementar en 7.024.210,53 euros la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027, convocats per a 2023, que actualment tenia una dotació de 19.063.157,89 euros, que finalment disposa d'una dotació pressupostària final de 26.087.368,42 euros. 

Aquest increment es desglossa en 3.020.410,53 euros procedents del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i 4.003.800,00 euros de l'aportació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Amb la qual cosa modificar el desglossament de la quantia màxima de l'anualitat 2024.