LIFE

07/05/2024

El Programa de Medi Ambient i Acció Climàtica (LIFE) té oberta la convocatòria: Estructures de facilitació per a la rehabilitació d'edificis públics (LIFE-2024-CET-RENOPUB).

El sector públic juga un paper clau en la transició energètica, amb un mandat únic sobre els seus béns públics i una capacitat de convocatòria única en els actors de tota la cadena de valor. L'onada de Renovació del Pacte Verd Europeu té com a objectiu duplicar la taxa de renovació dels edificis per a 2030, la qual cosa requereix també una inversió massiva en el parc d'edificis públics. En línia amb el pla REPowerEU per reduir la dependència de la UE respecte a les importacions de combustibles fòssils, es demana al sector públic que jugui un paper clau en la reducció del seu consum energètic mitjançant la renovació d'edificis. La Directiva d'Eficiència Energètica revisada exigeix al sector públic, a escala local, regional i estatal, reduir el seu consum final d'energia total en un 1,9% anual i renovar almenys un 3% de la superfície total dels seus edificis climatitzats anualment, que haurien de transformar-se en edificis quasi nuls en energia (nZEB) o sense emissions (ZEB).

Actualment, una barrera substancial per a l'augment de les taxes de renovació en el sector públic és crear i mantenir a llarg termini la capacitat financera i tècnica entre les autoritats públiques per desenvolupar projectes. En particular, els municipis petits i mitjans sovint no tenen recursos suficients per dedicar personal al desenvolupament d'una cartera de projectes.

El repte consisteix a escalar les renovacions dels edificis públics a estàndards nZEB o ZEB i demostrar el paper exemplar de les autoritats públiques en la descarbonització dels seus béns i liderar el camí cap a la transició energètica neta europea. Per tant, es necessiten estructures de facilitació (per exemple, punts únics d'atenció o similars) en l'àmbit regional i estatal que puguin donar suport a un major nombre de promotors de projectes públics en el disseny i l'execució de projectes de renovació ambiciosa en el sector públic a gran escala i capitalitzar les solucions existents. L'experiència de les facilitats d'assistència tècnica (ELENA, H2020 PDA, eee-f) ha demostrat que es necessiten una sèrie de competències en els promotors de projectes públics per dur a terme projectes d'energia sostenible, especialment en l'expertesa en aspectes tècnics (auditories energètiques, disseny de projectes), enginyeria financera (Contractes de Rendiment Energètic, combinació de diferents fonts de finançament) i aspectes legals (agrupació, agrupació, contractació, aplicació de Contractes de Rendiment Energètic).

L'àmbit de les propostes haurien d'establir i operar estructures de facilitació regionals/estatals, com ara punts únics d'atenció, per accelerar l'onada de renovació en el sector públic (per exemple, edificis d'oficines, habitatge social, escoles, instal·lacions d'oci, etc.) cobrint un territori més gran i oferint a les autoritats públiques un servei integral, que inclogui assessorament tècnic, financer i legal, contractació i assegurança de la qualitat de les obres.

Les accions haurien de centrar-se clarament en la renovació energètica ambiciosa dels edificis públics existents (per exemple, edificis administratius, hospitals, escoles) als estàndards nZEB o ZEB, i haurien de dirigir-se a entitats jurídiques de dret públic (per exemple, autoritats públiques, organismes públics, operadors d'habitatge social/públic, etc.) com a principals beneficiaris finals dels serveis a posar en marxa.

Les propostes haurien de descriure els serveis que es desenvoluparan i s'ofereixen a les autoritats públiques, que haurien d'incloure:
- Reducció de la complexitat i presa de decisions simplificada per a les autoritats públiques per estimular la demanda de renovació d'edificis i millores en l'eficiència energètica.
- Contacte proactiu amb les autoritats públiques i identificació d'edificis públics per a la renovació energètica.
- Renovació d'edificis als estàndards nZEB i ZEB en línia amb la Directiva d'Eficiència Energètica revisada.
- Provisió d'assistència legal per facilitar i prioritzar l'agrupació de projectes de renovació d'edificis (pertanyents a una o diverses entitats públiques) amb l'objectiu d'escalar la renovació global i atraure inversors privats.
- Desenvolupament de processos de contractació eficients que assegurin que les renovacions es realitzin amb rapidesa, permetin l'agrupació/escalatge de projectes de renovació i assegurin una alta qualitat de les obres de renovació, així com facilitar l'ús de mecanismes de Contractes de Rendiment Energètic i finançament de tercers a llarg termini.
- Suport en enginyeria financera per facilitar l'ús d'instruments financers i instruments basats en el mercat com ara Contractes de Rendiment Energètic, models de refinançament, certificats verds/blancs, esquemes d'obligació d'eficiència energètica, eficiència energètica com a servei, i per augmentar el finançament combinat de fonts públiques i privades i l'ús de fonts de finançament de la UE com InvestEU, el Fons de Recuperació i Resiliència i els fons de política de cohesió de la UE, incloent-hi REACT-EU i el Mecanisme de Transició Justa.
- Col·lecció sistemàtica, agrupació i avaluació de dades d'edificis públics relacionades amb l'energia per informar el desenvolupament de polítiques locals, regionals o estatals i la presentació d'informes.

Les propostes haurien de descriure clarament com aconseguiran la sostenibilitat a llarg termini de l'estructura de facilitació. Per exemple, això podria incloure un esbós clar d'una estratègia de sostenibilitat, un pla de negoci i/o tasques dedicades en el pla de treball proposat per a aquest efecte.

Les propostes poden ser presentades per un sol sol·licitant o per sol·licitants d'un únic país elegible.

La Comissió Europea considera que les propostes que sol·licitin una contribució de la UE d'entre 1 milió i 1,5 milions d'euros permetrien abordar adequadament els objectius específics. Tanmateix, això no exclou la presentació i selecció de propostes que sol·licitin altres quantitats.

L'impacte esperat de les propostes han de presentar els resultats concrets que es lliuraran amb les activitats i demostrar com aquests resultats contribuiran als impactes específics del tema. Aquesta demostració ha d'incloure una anàlisi detallada del punt de partida i un conjunt d'assumpcions ben fonamentades, i establir clars vincles de causalitat entre els resultats i els impactes esperats.

Les propostes haurien de resultar en estructures de facilitació a llarg termini que estiguin provades, implementades i operatives al final de l'acció, és a dir, que ofereixin projectes de renovació als estàndards nZEB i ZEB.

Les propostes haurien de quantificar els seus impactes utilitzant els indicadors llistats a continuació, si escau, així com altres indicadors de rendiment específics del projecte:
  • Nombre d'edificis públics renovats als estàndards nZEB o ZEB objectiu a través de les estructures de facilitació.
  • Percentatge mitjà d'estalvis energètics per projecte d'inversió.
  • Nombre d'autoritats públiques assistides pels serveis de les estructures de facilitació.
  • Quantitat addicional de suport financer (fonts de la UE i/o privades) aconseguida al territori gràcies als serveis de facilitació.
  • Nombre de llocs de treball creats directament i indirectament.
Totes les propostes presentades en aquest tema haurien de quantificar també els seus impactes relacionats amb els indicadors comuns següents per al subprograma LIFE de Transició Energètica Neta:
· Estalvis energètics primaris generats pel projecte en GWh/any.
· Estalvis energètics finals generats pel projecte en GWh/any.
· Generació d'energia renovable generada pel projecte (en GWh/any).
· Reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (en tCO2-eq/any).
· Inversions en energia sostenible (eficiència energètica i energies renovables) generades pel projecte (acumulades, en milions d'euros).

Els impactes de les propostes haurien de demostrar-se durant el projecte i en un termini de 5 anys després de la vida útil del projecte.

La convocatòria compta amb un pressupost de 3,5 milions d'euros i un 95% de cofinançament.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 19 de setembre de 2023, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).