Resolució CLT/1658/2924, de 7 de maig, publicada al DOGC numero 9164, de 16 de maig de 2024

17/05/2024

La resolució dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per al període 2024-2025 (ref. BDNS 759878). Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Número del DOGC 9164 de 16/05/2024.

Poden ser objecte de les subvencions l'organització de fires, l'organització d'activitats formatives o lúdiques que incideixin en la promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local i l'edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic.