Reial decret llei 1/2024, de 14 de maig, publicat al BOE número 118, de 15 de maig de 2024

21/05/2024

Aquest reial decret llei consta d’un article i dues disposicions finals.

L'article únic modifica el primer paràgraf de l'article 1.1 de la Llei 1/2013, de 14 de maig, a fi de prolongar la vigència de la suspensió dels llançaments hipotecaris sobre l'habitatge habitual de determinats col·lectius vulnerables per quatre anys més, fins al 15 de maig del 2028.