Ordre EMT/109/2024, de 14 de maig, publicada al DOGC número 9165, de 17 de maig de 2024

21/05/2024

En data 23 de juny de 2023 es publica al DOGC l'Ordre EMT/163/2023, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament d'Empresa i Treball per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.

D'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques actuaran segons els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Vista la necessitat de clarificar i concretar el sentit d'alguna de les bases reguladores de l'esmentada Ordre EMT/163/2023, de 21 de juny, s'han acordat diverses modificacions.

S'ha modificat la base 5.1.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/163/2023, de 21 de juny, per afegir-hi un nou tipus de programa, concretament la possibilitat de sol·licitar el programa per part d'un ajuntament capital de comarca.

S'ha modificat la base 5.1.2 de l'annex 1 de l'Ordre, i s'ha suprimit l'ordre de priorització establert en aquest apartat previst per als casos en què en una mateixa comarca es presenti més d'un projecte.

També s'ha modificat la base 15.1.c de l'annex 1 de l'Ordre, a l'apartat referent a la puntuació de la qualitat en la gestió documental de la documentació de seguiment, perquè en la redacció inicial no especificava quina puntuació s'havia de donar en els casos de presentació de la documentació entre una puntuació des del 81% fins al 100%.

Es modifica l'apartat 1.1 de la base 5 de l'annex 1, que queda redactat de la manera següent: "En relació amb les entitats de la línia 2, en les resolucions de convocatòria s'ha de determinar el tipus de programa, projecte i entitat o entitats que el poden sol·licitar d'entre les modalitats possibles següents (vegeu disposició).

En el cas de les entitats de la línia 2, a l'efecte d'aquesta ordre s'entén per projecte agrupat el projecte sol·licitat per diverses entitats o ajuntaments agrupats en una única sol·licitud.

En cas que s'atorgui un projecte agrupat, totes les entitats tenen la condició de beneficiàries i estan subjectes als drets i deures com a tals. Només una entitat ha d'exercir d'entitat perceptora, mentre que les altres tenen la categoria de beneficiàries a l'efecte d'aquesta Ordre.

En cas d'agrupacions, s'ha de fer constar expressament a la sol·licitud, indicant els compromisos d'execució que assumeix cadascun dels membres de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascun. S'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir amb les obligacions que, com a ens beneficiari, corresponen a l'agrupació.

S'afegeixen els apartats 4, 5 i 7 de la base 15 de l'annex 1 que queden redactats de la manera següent: "L'obtenció de la puntuació mínima no dona per si mateixa cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.”

"Les entitats de la línia 1 i de la línia 2 amb una puntuació d'entre 50-60 punts, ambdós inclosos, no podran rebre una subvenció superior al programa 2 regulat a la base 9 d'aquesta Ordre de bases”.

Per a la valoració de les entitats de la línia 2 s'ordenaran totes les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 50 punts, tenint en compte l'ordre següent: (vegeu disposició)

Els projectes s'atorgaran per ordre de priorització establert en aquest quadre i posteriorment per ordre ascendent de puntuació fins a l'exhauriment del pressupost disponible. En cap cas una mateixa entitat pot rebre més d'una subvenció, ja sigui en qualitat de programa individual o agrupat.

Les subvencions atorgades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre es regiran d'acord amb la normativa vigent el dia de la presentació de sol·licituds.

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.