Ordre EMT/110/2024, de 14 de maig, publicada al DOGC número 9165, de 17 de maig de 2024

21/05/2024

La Direcció General de Societat Digital crea una Ordre d'ajuts específica dedicada a impulsar projectes d'esdeveniments en capacitació digital, de formació en l'àmbit de les TIC, d'empoderament del talent digital i de dinamització d'aquest talent en el sector de les TIC.

Aquesta línia d'ajuts contribueix a assolir la mesura de desenvolupar un pla per superar la bretxa digital, per tal d'avançar en el desenvolupament social i econòmic del país i la plena igualtat d'oportunitats que marca la Direcció General de Societat Digital i que es preveu en el Pla estratègic de subvencions del Departament d'Empresa i Treball 2022-2025.

S'aprova, per tant, les bases generals que han de regir la convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'àmbit de les TIC, d'acord amb els annexos que s'indiquen a continuació.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria, tret que aquesta proposi que s'iniciï en una data posterior.

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos comptats des de la data d'inici del procediment. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu s'han de fer per mitjans electrònics, d'acord amb el que estableixen l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre empreses, persones autònomes, consorcis, fundacions, associacions i entitats privades sense ànim de lucre, i ens locals que compleixin els requisits que s'indiquen a la base 6.

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre ajut mentre no superi el cost total de l'acció que la persona beneficiària ha de desenvolupar. L'ajut total de minimis concedit no pot ser superior a 300.000,00 euros durant qualsevol període de tres anys. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.

El formulari de sol·licitud pels ens locals s'ha de presentar per via electrònica mitjançant l'extranet de les administracions públiques catalanes, és a dir, la plataforma EACAT.