Horizon Europe - CL5

22/05/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Polítiques i governança que configuren els futurs sistemes de transport i mobilitat (HORIZON-CL5-2024-D6-01-09).

La convocatòria també anomenada de Serveis de transport segur i resilient i de mobilitat intel·ligent per a passatgers i mercaderies (2023/24), amb 3 milions d'euros destinats preveu aprovar un projecte que respongui als següents resultats esperats:
- Millora en la comprensió dels efectes de la governança, polítiques i incentius: Una millor comprensió dels efectes de la governança, polítiques i incentius, així com de l'ús del sòl i la planificació espacial, en la tria dels individus, famílies o grups socials per utilitzar un mode de transport i/o mobilitat específic.
- Enfortiment de la participació pública: Una participació pública reforçada en la creació de polítiques de transport i mobilitat cocreades.
- Intervencions polítiques efectives: Intervencions polítiques efectives, cocreades amb els grups objectiu i basades en polítiques d'alta qualitat; enfortiment dels models de cooperació entre la recerca i les polítiques per reforçar l'impacte i la confiança en la ciència.
- Polítiques de transport més efectives i sostenibles: Polítiques de transport i mobilitat nacionals, regionals i transnacionals més efectives i sostenibles, basades en una perspectiva de pensament sistèmic.
- Millor ús de les dades de mobilitat digitalitzades: Un millor aprofitament del potencial de les dades de mobilitat digitalitzades, protegint alhora la privacitat dels ciutadans.
- Integració sostenible del transport de passatgers i mercaderies: Proporcionar conceptes i recomanacions polítiques que integrin de manera sostenible el transport de passatgers i mercaderies per crear un sistema de mobilitat holístic i resistent al futur.

Les propostes presentades han de tractar els següents aspectes:
- Anàlisi de la influència dels polítics: Analitzar la influència dels polítics en l'elaboració de polítiques de transport sostenibles i no sostenibles, així com l'impacte del seu disseny en l'accessibilitat a les àrees perifèriques, identificant sinergies amb la reforma dels instruments de governança de la Unió Europea (per exemple, Xarxa Transeuropea de Transport, Marc de Mobilitat Urbana) per millorar l'efecte de política de reducció gradual de la propietat de cotxes privats.
- Integració de polítiques de mobilitat amb altres sectors: Proposar enfocaments que integrin millor les polítiques de mobilitat amb polítiques d'altres sectors (per exemple, eficiència energètica, energies renovables, transversalitat de gènere, sanitat, comerç minorista i reducció de la pobresa i els ingressos baixos).
- Generar beneficis de les associacions públicoprivades: Considerar els beneficis de les associacions públicoprivades cap a un sistema de transport i mobilitat futur, per garantir ajustaments locals i solucions que siguin efectives i econòmiques per als actors privats, amb un horitzó sostenible a llarg termini per a la societat.
- Hubs de mobilitat compartida: Identificar i avaluar el potencial dels hubs de mobilitat compartida a escala de barri i definir el paper de les innovacions organitzatives per donar-los suport.
- Gestió de la micromobilitat i vehicles sense conductor: Explorar com les ciutats petites i mitjanes i les àrees metropolitanes gestionen l'emergència de la micromobilitat i com és probable que els vehicles sense conductor afectin les àrees urbanes i l'ús del sòl (per exemple, ús mixt de l'espai urbà, aparcament dinàmic).
- Revisió de regulacions estatals de transport: Identificar les principals deficiències en les regulacions estatals de transport i mobilitat als països de la UE i proporcionar recomanacions sobre com harmonitzar-les millor en l'àmbit transnacional (per exemple, incentius per posar bicicletes en trens, etc.).
- Regulacions per a l'ús de dades de mobilitat: Identificar regulacions i mesures de responsabilitat per assegurar que les dades de mobilitat es facin servir de la millor manera per al bé comú, aprofitant el potencial de les dades per estimular la innovació per a comportaments de mobilitat més sostenibles i guiar la planificació urbana, tot protegint la privacitat dels ciutadans.
- Acceptabilitat pública de les polítiques de transport: Analitzar els factors que influeixen en l'acceptabilitat pública de polítiques de transport estrictes i obligatòries (per exemple, impostos al carboni, prohibicions de trànsit urbà).
- Estratègies per al transport de mercaderies sostenible: Examinar les estratègies més efectives per promoure la transició cap a un transport de mercaderies més sostenible a Europa, seguint els canvis recents i en curs en la cultura de consum, com l'augment del comerç electrònic.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 5 de setembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).