Next Generation EU (Acord GOV/146/2024)

14/06/2024

L'Acord GOV/146/2024, de 4 de juny, del Departament de Drets Socials, publicat al DOGC de 06/06/2024, prorroga la vigència del Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió dels fons Next Generation EU (NGEU) en l'àmbit dels drets socials.

En data 7 de desembre de 2021, el Govern va aprovar la creació del Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió dels fons NGEU en l'àmbit dels drets socials (aquí la informació).

Un cop avançat el desenvolupament del projecte dels fons NGEU del Departament de Drets Socials, es posa de manifest la necessitat de replantejar el Programa temporal a fi de reforçar les funcions de planificació, coordinació, establiment de directrius, seguiment i també avaluació i control, amb la finalitat de determinar les directrius i acompanyar els tècnics de les diferents unitats del Departament que gestionen els esmentats fons. 

L'acord és:

1. Prorrogar pel termini d'un any, amb efectes de 10 de desembre de 2024, la vigència del Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió dels fons NGEU en l'àmbit dels drets socials, aprovat mitjançant l'Acord GOV/195/2021, de 7 de desembre, modificat per l'Acord GOV/165/2023, de 25 de juliol (aquí la informació).

2. El finançament de la pròrroga d'aquest Programa ha d'anar a càrrec de fons propis del Departament de Drets Socials, mitjançant la realització de la modificació de crèdit corresponent, a fi i efecte que el capítol 1 disposi del crèdit adequat i suficient per assumir-la.

Font: Butlletí PRTR - 10 de juny 2024.