Horizon Europe - CL3

14/06/2024

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria: Temàtica oberta (HORIZON-CL3-2024-INFRA-01-01).

Els resultats dels projectes en aquesta convocatòria han de contribuir a tots els resultats següents:
- Els operadors d'infraestructures crítiques són més resilients davant amenaces i perills naturals i d'origen humà.
- Millora en les tècniques de monitoratge, avaluació de riscos, predicció, mitigació i modelatge per augmentar la resiliència de les infraestructures crítiques, validant escenaris de múltiples perills i creant mapes interactius de perills recolzats per dades d'Observació de la Terra i altres fonts de dades.

Sota el Tema Obert, es conviden propostes que abordin nous reptes emergents o imprevistos i/o solucions creatives o disruptives per augmentar la resiliència de les infraestructures crítiques, que no estiguin cobertes pels altres temes de les Convocatòries Horizon Europe Resilient Infrastructure 2021-2022, Resilient Infrastructure 2023 i Resilient Infrastructure 2024.

Adaptades a la naturalesa, abast i tipus d'activitats proposades, les propostes han d'explicar de manera convincent com planificaran i/o portaran a terme demostracions, proves o validacions de les eines i solucions desenvolupades. Les propostes també han de delinear els plans per desenvolupar en futures captacions i escalat dins l'àmbit local, regional, estatal i de la UE per a possibles passos següents després del projecte.

En aquest tema, la integració de la dimensió de gènere (anàlisi de sexe i gènere) en el contingut de la investigació i la innovació s'ha de tractar només si és rellevant en relació amb els objectius de l'esforç de recerca.

Les propostes han de considerar, construir sobre si és adequat i no duplicar investigacions anteriors, incloent-hi però no limitant-se a la investigació d'altres projectes de Programes Marc. Quan sigui aplicable, la proposta exitosa hauria de basar-se en els assoliments i descobriments públicament disponibles de projectes anteriors finançats a escala estatal o de la UE.

El programa compta amb un pressupost de 5 milions, amb previsió d'1 projecte aprovat.

El termini de la convocatòria té com a data límit el 20 de novembre de 2024, a les 17:00 hores (hora de Brussel·les).