• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Nivell directiu de l’FMC
Nivell directiu de l’FMC


01/03/2016

De conformitat amb els Estatuts vigents de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)  té la condició de personal de nivell directiu de l’entitat el Secretari General.

El Secretari General és designat pel Comitè Executiu per tal d'assegurar el funcionament dels serveis de la Federació i facilitar la vida associativa i actua sota la dependència del president i del Comitè Executiu. Exerceix també les funcions de Secretaria del Consell Nacional. Les seves funcions són dirigir els serveis tècnics i administratius de la Federació, convocar, per encàrrec del president respectiu, les sessions del Comitè Executiu i de les comissions sectorials, preparar l'ordre del dia i la documentació de les reunions del Comitè Executiu i de Consell Nacional aixecar les actes, custodiar i posar al dia el registre i l'arxiu general de la Federació, exercir de cap del personal dels serveis de la Federació i portar el control de la tresoreria i la comptabilitat. El Secretari General  pot delegar les seves funcions en un treballador de l’FMC.

L'actual Secretari General de l'FMC és Magí Rovira i Font, nomenat pel Comitè Executiu de l'entitat reunit el 10 de desembre de 2019.
Relacionats:BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC