• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera, ha comparegut al Parlament per parlar sobre la regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i conflictes d'interessos dels parlamentaris
Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera, ha comparegut al Parlament per parlar sobre la regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i conflictes d'interessos dels parlamentaris


Rivas, vicepresident de l'Àmbit de Bon Govern i Innovació Democràtica de l'FMC, va comparèixer el dimarts 24 de maig davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per exposar el posicionament de l'FMC davant aquesta proposició de llei

24/05/2016

En la seva intervenció, Eduard Rivas va deixat clar que aquesta proposició de llei tracta d’una regulació que només afecta de forma indirecta als governs locals. No obstant això, la importància que té una regulació "exemplar" sobre una matèria com aquesta té el seu impacte sobre el règim local.

Des de la Federació de Municipis de Catalunya considerem que la iniciativa legislativa plantejada ens sembla oportuna i necessària davant l'anomia normativa existent en aquesta matèria. Si bé l’afectació al món local és indirecta, qualsevol decisió de política legislativa sobre aquesta matèria a Catalunya (inelegibilitats, incompatibilitats i conflictes d'interessos dels parlamentaris) té impactes innegables sobre la política local, ja que les exigències ciutadanes d'integritat en l'exercici dels càrrecs públics, de transparència i de rendició de comptes són cada vegada més intenses. No resulta, per tant, indiferent per als poders locals catalans quin tipus de decisions normatives s'adoptin en aquesta matèria.

En el mateix sentit, va afegir que "sí que voldríem aprofitar aquesta oportunitat per posar en relleu la necessitat d'aprovar un marc normatiu local que resolgui d'una vegada per sempre les mancances d'una legislació bàsica en matèria d'incompatibilitats i conflictes de interessos en l'àmbit local de govern. Per part de l’FMC intentarem suplir algunes d'aquestes mancances per mitjà d'un codi de conducte-tipus per a les entitats locals que desenvoluparà les previsions de la Llei catalana de transparència. Però la intervenció del legislador en aquesta matèria és, sens dubte, necessària".

En un altre ordre de coses, Rivas va explicar que es planteja el problema, sempre debatut, de fins a quin punt és raonable l'acumulació de càrrecs representatius o, si escau, executius i representatius: "Contemplem tres escenaris: el primer seria el de la plena compatibilitat, el segon seria el de la incompatibilitat relativa en funció de l'exercici de determinats càrrecs locals, mentre que el tercer consistiria en la plena incompatibilitat entre tots dos mandats representatius". Es pot dir que qualsevol de les tres opcions són opcions legítimes tant políticament com constitucionalment. Per part de l’FMC no s'ha adoptat, fins ara, cap posició definitiva al respecte. Els tres ofereixen avantatges i inconvenients. Ara bé, no veiem inconvenient en mantenir la compatibilitat entre càrrec representatiu local i càrrec representatiu parlamentari: la veritat és que la proposició de llei estableix un règim d'incompatibilitats parlamentàries que afecta als llocs directius dels governs locals i del seu sector públic, però que no es projecta, en principi, sobre els càrrecs representatius locals.

En acabar la seva intervenció, va afirmar que "hem plantejat també algunes demandes dels governs locals catalans, com són disposar d'un quadre normatiu propi que doti les entitats locals catalanes, d'un marc jurídic precís i estable, així com adequat i adaptat als temps històrics que ens toca viure, i resolgui entre d'altres molts també aquests importants problemes que tenen a veure amb la transparència en la vida pública. Una llei catalana de governs locals és, cada vegada, més necessària. També en aquest punt".
Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Compareixença al Parlament de Catalunya a el bloc de l'Eduard Rivas


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC