• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
La presa de decisions locals i la transmissió de títols, avui a la sessió de l’SDL
La presa de decisions locals i la transmissió de títols, avui a la sessió de l’SDL


La Federació de Municipis de Catalunya està celebrant aquest matí la sessió del Seminari de Dret Local corresponent al mes d’abril. En aquesta ocasió, s’analitza l’assessorament legal i la presa de decisions locals; i la transmissió de títols habilitants d’activitats i urbanístics; i es reflexiona sobre les estructures jurídiques de les societats mercantils locals

12/04/2019

La sessió d’avui, dirigida per Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local de l'FMCha començat amb Informe de l’actualitat jurídica local, a càrrec de Maria Antonieta Fernández, professora associada de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.

A continuació, Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ha analitzat l’assessorament legal i la pressa de decisions locals. En concret, ha tractat els diferents tipus d’assesorament legal: l’assessorament jurídic en general i l’assesorament jurídic especial; també ha parlat sobre l’assessorament legal preceptiu: com a funció reservada, el marc legal i la concreció de les funcions reservades i la funció pública necessària de secretaria i l’assessorament legal preceptiu (la importància i transcendència d’aquesta funció i la naturalesa i efectes dels informes; els supòsits d’informe preceptiu de la secretaria, les formalitats i el contingut dels informes jurídics de secretaria i l’exercici de la funció i les responsabilitats derivades); l’assesorament legal preceptiu en supòsits especials (municipis de gran població i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que ostentin la condició d’entitat local).

Seguidament s’ha analitzat la transmissió de títols habilitants d’activitats i urbanístics, a càrrec de Mercedes Sunyer Martín, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona, que ha fet un plantejament general i ha tractat les llicències urbanístiques i d’activitat, el marc regulatori general de la transmissió de les llicències urbanístiques i d’activitats, les especialitats en l’àmbit de la legislació urbanística i d’activitats, els límits de la transmissió de llicències, la transmissió d’altres títols habilitants: comunicació prèvia i declaració i responsabilitat), i ha enumerat algunes qüestions que es plantegen en torn a la transmissió de títols habilitants i la solució jurisprudencial.

La tercera ponència ha reflexionat sobre les estructures jurídiques de les societats mercantils locals, i ha anat a càrrec de Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, secretari general de la Diputació de Sevilla.

Com és habitual, s’han organitzat dos grups de treball: el primer, sobre personal, règim jurídic, hisenda i serveis, coordinat per Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona; i el segon, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, coordinat per Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona.

Els eixos principals d’aquesta 31a edició del Seminari de Dret Local de l’FMC continuen essent l’aprofundiment en l’anàlisi dels principals canvis operats per les noves lleis de procediment administratiu i de contractes del sector públic, que si bé no han suposat un canvi radical respecte de la normativa anterior, requereixen una adaptació de la nostra manera de fer que no sempre és fàcil i clara. La major part de les aportacions miren d’analitzar qüestions punyents i d’inqüestionable actualitat jurídica i social, com ara la protecció de dades personals, el dret d’accés a la informació pública i les polítiques d’igualtat i de solidaritat.

D’aquesta edició resten per celebrar dues sessions: la sessió de maig tractarà sobre la moneda ciutadana, l’aplicació del dret europeu pels jutges i tribunals interns; i a la del juny es parlarà de la revisió d’ofici: problemes pendents de solució, i l’executivitat de les sancions després de la llei 39/2015.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
SEMINARI DE DRET LOCAL
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC